%title缩略图

这得有多么强大的内心和作死的精神

好吧,我承认只是看这些照片就已经让我的小心肝抖抖的了,虽然我不是恐高症患者。摄影师兼极限狂人Oleg Cricket和他的伙伴们的足迹遍布各种高层建筑,玩出各种心跳和刺激的让人心不跳的花样。我觉得他们的这些作品可以命名为“在死亡边缘”。

crazy-Oleg-Cricket-photos (1) crazy-Oleg-Cricket-photos (2) crazy-Oleg-Cricket-photos (3) crazy-Oleg-Cricket-photos (8) crazy-Oleg-Cricket-photos (9)crazy-Oleg-Cricket-photos (4) crazy-Oleg-Cricket-photos (5) crazy-Oleg-Cricket-photos (6) crazy-Oleg-Cricket-photos (7)

crazy-Oleg-Cricket-photos (10) crazy-Oleg-Cricket-photos (11) crazy-Oleg-Cricket-photos (12) crazy-Oleg-Cricket-photos (13) crazy-Oleg-Cricket-photos (14) crazy-Oleg-Cricket-photos (15) crazy-Oleg-Cricket-photos (16) crazy-Oleg-Cricket-photos (17) crazy-Oleg-Cricket-photos (18) crazy-Oleg-Cricket-photos (19) crazy-Oleg-Cricket-photos (20) crazy-Oleg-Cricket-photos (21) crazy-Oleg-Cricket-photos (22) crazy-Oleg-Cricket-photos (23) crazy-Oleg-Cricket-photos (24) crazy-Oleg-Cricket-photos (25) crazy-Oleg-Cricket-photos (26) crazy-Oleg-Cricket-photos (27)发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注