%title缩略图

海底的二战飞机墓场

70年前的二战发生了那么多离奇的故事以至于现在还有新的发现,水下摄影师Brandi Mueller为我们展示了这些数以百计的二战战斗机最后的归宿。这位美女摄影师在南太平洋的Marshall Islands附近发现了这个飞机墓场,从小型的F4F野猫到B-25 Mitchell重型轰炸机,都安静的躺在水下130英尺的海底上。有意思的是它们不是被日军击沉的,事实上,这些完好无损的飞机是美军自己沉没的,因为把它们运回美国本土的话,运费太高实在不够本。

er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (16) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (17) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (18) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (19) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (20) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (1) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (4) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (5) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (6) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (7) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (3) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (8) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (9) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (10) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (2) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (11) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (12) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (13) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (14) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (15) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (21) er-zhan-fei-ji-World-War-Two-shui-xia-she-ying (22)发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注